ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №364

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.113, ал.1 и ал.3 и чл.117, ал.2 от ЗФВС и чл.26, ал.2 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

 

Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 20 г. върху Част от стадион „Младост“, представляваща футболен терен, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.734.1, целият с площ 20274 кв.м., находящ се в гр.Хасково, ул.„Беласица“ №1А”, в полза на сдружение „Български футболен съюз“, ЕИК:000692965, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул. „Витошко лале“ №18.

 

Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме нужните действия за сключване на договор за учредяване на безвъзмездното право на ползване, като гарантира изпълнението на инвестиционната програма чрез залагане на клауза в Договора със следния текст:

 

При неизпълнение на инвестиционната програма в срок от 6 месеца, считано от влизане в сила на договора, учреденото право на ползване се прекратява“.

 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/