ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №363

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.15, ал.5  от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

   

1. Обявява собствеността на частта от 61,00 кв.м. от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ пред УПИ V145  в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково от публична в частна общинска собственост.

    

2. Дава съгласие да се придадат 61,00 кв.м. площ от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ към УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково.

         

3.  Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Галя Бакалова за прехвърляне в собственост на частта от 61,00 кв.м. от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ пред УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково, при  цена 785,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/