ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №362

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково допълва Решение №334 от 28.05.2021 г., както следва:

 

„1.Подаване на проектно предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

2.Поемане на ангажимент за разкриване на нова услуга – Център за грижа за лица с психични разстройства, за чието изграждане Община Хасково е получила финансиране по ОПРР.

 

3.Одобрение на принципно асоциирано партньорство съгласно ЗМСМА и посочените в изискванията за кандидатстване Държавни психиатрични болници, от които ще бъдат изведени потребителите на социалните услуги и Министерство на здравеопазването.“

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/