ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на проекта за решение в Докладна

                    записка относно: изменение и допълнение на Наредбата за

                    финансово подпомагане  на местната култура в Община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         На 19.05.2021 г. е публикувана  Докладна записка от общинските съветници от Представителна група „За Хасково“ относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково.

 

         С оглед по-широка представителност на състава на комисията, както и с цел прозрачност и публичност на работата на Експертната комисия, която разпределя финансовите средства за подпомагане на местната култура, предлагам състава да включва 5 общински съветници и 2 представители с опит и дейност в областта на културата. Общинските съветници да бъдат избирани от Общински съвет – Хасково.

 

         В тази връзка предлагам следните промени в чл.6 на Раздел II „Ред за разпределение и отчитане на финансовите средства за подпомагане на местни организации, опериращи в сферата на културата, местни културни институти, читалища и твроци“:

 

     §1 В чл.6, ал.3 досегашният текст: „Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 7 членове, от които:

- трима членове, които са общински съветници;

- двама членове, представители на общинската администрация;

- двама членове с опит и дейност в областта на културата“,

 

   да придобие следната редакция:

 

   (3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 7 членове, от които:

    - петима членове, които са общински съветници;

    - двама членове с опит и дейност в областта на културата.“

 

§2 В чл.6, ал.5 досегашният текст: „Членовете на комисията, които са общински съветници, се предлагат от председателя на Общинския съвет“, да се замени с: „Членовете на комисията, които са общински съветници, се избират от Общински съвет“.

        

§3 В чл.6, ал.6 досегашният текст: „Членовете, представители на общинската администрация, се определят от кмета на Община Хасково“, да се замени с: „Общински съвет – Хасково избира двама резервни членове в състава на комисията“.

 

§4 В чл.6, ал.10  досегашният текст: „Комисията включва и техническо лице, определено от кмета на общината, което изготвя протокола с решенията й“, да се замени с: „Комисията се подпомага в дейността си от техническо лице, определено от кмета на общината, което изготвя протокола с решенията“.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/