ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №351

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация по ул. „Широка лъка“, ж.р. „Каменец“ в участъка й пред ПИ 77195.743.180, 77195.743.181, 77195.743.182, 77195.743.185 и част от 77195.743.194 по КК на гр.Хасково.

Изменението се изразява в проектиране на уличната регулация по южните имотни граници на посочените имоти.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                        /Таня Захариева/