ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №350

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изработване на ПУП – план за регулация, при условията на чл.16 от ЗУТ за ПИ №39863.61.295, землището на с.Криво поле. Имот №39863.61.295 е собственост на Община Хасково, съгласно АЧОС №23, том 4, рег.№1049 от 24.02.2021 г.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи служебно проект за Подробен устройствен план – план за регулация за ПИ №39863.61.295, землището на с.Криво поле.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/