ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №349

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 77195.117.35, м. „Дерекьой топра“, землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска и урбанизирана територия, с предназначение „за жилищни нужди и склад“.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/