ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №347

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема предложението имотите с проектни идентификатори да придобият характера на  имоти с НТП-Пасища и Дървопроизводителна гора, описани в Приложение №1.

 

2.Решението за приемане на  поземлените имоти с новите идентификатори,  да бъде изпратено в АГКК - гр. Хасково за отразяване промяната в регистрите.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/