ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №341

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

                   

 1. 4/288   идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.737.436 по КК на гр.Хасково, целият с площ 288,00 кв.м. се продават  на  Деница Стайкова, за сумата от  445,83 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/