ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

         

РЕШЕНИЕ №339

 

   

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

  

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.744.40 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/, с площ 368,00 кв.м., с начална тръжна цена 6 416,67 лева без ДДС.

2.Поземлен имот с идентификатор 77195.744.41 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/,  с площ 348,00 кв.м., с начална тръжна цена 6083,33 лева без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 77195.709.192 по КК на гр.Хасково /ж.к.“Орфей“/,  с площ 300,00 кв.м., с начална тръжна цена 3 500,00 лева без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 77195.709.193 по КК на гр.Хасково /ж.к.“Орфей“/,  с площ 300,00 кв.м., с начална тръжна цена 3 500,00 лева без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 77195.709.194 по КК на гр.Хасково /ж.к.“Орфей“/,  с площ 301,00 кв.м., с начална тръжна цена 3 500,00 лева без ДДС.

   

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/