ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №337

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково, допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година, както следва:

 

1. УПИ III в кв.27 по плана на с.Малево, Община Хасково одобрен със Заповед №47/1967г., целият с площ от 755,00 кв.м се продава на Иван Анев и Веселина  Пересьова, за сумата от 8 305,00 лева без ДДС.

    

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/