ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

         

 

РЕШЕНИЕ №335

 

 

1.На основание чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет - Хасково обявява от публична в частна общинска собственост следния недвижим имот: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XІІІ в кв. 8 по плана на с.Манастир, община Хасково при граници на имота по акта за публична общинска собственост: улица, УПИ I и УПИ ХII в кв. 8 по плана на с.Манастир, община Хасково.

 

2.На основание чл.37, ал.6, т.2 от ЗОС, Общински съвет-Хасково Учредява на Църква „Света Неделя” – с.Манастир, община Хасково, Булстат 177477200, представлявано от председателя на Църковното настоятелство свещеник Митко Евтимов,  безвъзмездно право на строеж върху 70.00 кв.м. от недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XІІІ в кв. 8 по плана на с.Манастир, община Хасково за построяване на църковна сграда/православен храм, при граници на имота: улица, УПИ I и УПИ ХII в кв. 8 по плана на с.Манастир, община Хасково.

 

3.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнение на решенията по т.1 и т.2.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/