ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

         

 

 

РЕШЕНИЕ №332

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2021 г., както следва:

 

1.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

854 590

854 590

0

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 460 563

1 491 276

30 713

3.

§53-00 Придобиване на НМА

4 600

4  600

0

 

Общо по бюджета за 2021 г.

2 319 753

2 350 466

30 713

 

2.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени с Европейски средства за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

1 443 223

1 443 223

0

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 986 072

2 282 857

296 785

3.

§53-00 Придобиване на НМА

286 281

286 281

0

4.

§55-00 Капиталови трансфери

0

1 979 060

1 979 060

 

Общо по бюджета за 2020 г.

3 715 576

5 991 421

2 275 845

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/