ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №331

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/