ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №330

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1  и чл. 33,  от Закона за личната помощ, Общински съвет - Хасково:

 

1.Дава съгласие, считано от 01.06.2021 г., да бъде създадено звено за администриране на механизъм лична помощ с бюджетните средства по реда на чл.33, ал.2 от Закона за личната помощ.

       

2.Услугата да се администрира от звено към Социални услуги в общността с 3 щатни бройки.

       

3.Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/