ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №329

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно изготвен Списък от Комисията, назначена със Заповед №512 от 09.03.2020 г. на Кмета на Община Хасково.

       

2. Определените средства в размер на 100 000 лв., съгласно т.10.6. от Решение №285 от 26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково, да бъдат пропорционално разпределени на одобрените 23 /двадесет и три/ кандидати, които да  получат през 2021 г. сума в размер на 4 347.82 лв.

 

3. Паричните суми, се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро, съгласно чл.18, ал.1, гл.ІІІ от горецитирания Правилник.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева