ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.05.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №326

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.16, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински съвет - Хасково дава предварително съгласие за продажба по реда и условията на чл.22а от Закона за насърчаване на инвестициите, без търг или конкурс, на следните имоти – актувани като общинска собственост:

  • ИМОТ № 150001 (сто и петдесет хиляди и едно) в землището на с.Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085 (седемдесет и пет хиляди и осемдесет и пет), общ. Хасково, с площ: 919,346 (деветстотин и деветнадесет цяло триста четиристотин и шест хилядни) дка, начин на трайно ползване: др. селищна тер., вид собственост: държавна частна. Имотът се намира в местността с.Узунджово, при граници и съседи: имот №000168 – канал на ИЗХ – ХМС, имот № 000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, имот №150002 – др. селищна тер. на Държавата – Министерство на обраната, имот №000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, землищна граница, имот №000175 – ЖП транспорт на Министерство на транспорта – БДЖ, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в имота, за който е издаден Акт №9339 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт № 47, том 11, дв. вх. рег. № 928/15.02.2017 г. 
  • ИМОТ №194001 (сто деветдесет и четири хиляди и едно) в землището на с.Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085 (седемдесет и пет хиляди и осемдесет и пет), общ. Хасково, с площ: 2661,254 (две хиляди шестстотин шестдесет и едно цяло двеста петдесет и четири хилядни) дка, начин на трайно ползване: летище, вид собственост: държавна частна. Имотът се намира в местността с.Узунджово, при граници и съседи: имот №022004 – нива на училище „Любен Каравелов“, имот №022005 – нива на Иван  Иванов, имот №022006 – нива на Тома  Якимов, землищна граница, имот №000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, имот №000241 – полски път на Община Хасково, имот №025011 – нива на насл. на Георги  Каракачанов, имот №025010 – нива на Община Хасково, имот №000240 – блато на Община Хасково, имот №022002 – нива на Магдалена  Георгиева, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в имота, за който е издаден Акт №9340 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт №9340 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт №45, том III, дв.вх.рег.№926/15.02.2017г. като съгласно КККР, гореописаните поземлени имоти се индивидуализират, както следва:
  • Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;
  • Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м.с. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв.м., стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

 

Предварителното съгласие се дава в полза на “ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА - ЮГ” ЕООД, ЕИК: 206319416, при условие, че в полза на последното дружество бъде издаден сертификат за инвестиции за Приоритетен инвестиционен проект по чл.22е, ал.1, т.3 от ЗНИ (предвиждащ изграждане на индустриални зони с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на ЗНИ или изграждане на индустриални паркове, вписани в регистъра на индустриалните паркове) от компетентния държавен орган или оправомощено от него лице, по реда на ЗНИ и ППЗНИ, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл.22е, във вр. с чл.22а, ал.1, и  чл.15, ал.1, т.3 от ЗНИ, по отношение на посочените имоти и изградените върху тях сгради и останали подобрения и приращения в имотите.

 

Определя срок на настоящото предварително съгласие – две години, считано от приемане на настоящото решение и връчването му на “ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА - ЮГ” ЕООД, ЕИК: 206319416.

 

След изтичане на срока, предварителното съгласие ще се счита за оттеглено, освен ако в срока, в полза на “ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА - ЮГ” ЕООД, ЕИК: 206319416, не е издаден  горепосочения сертификат.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/