ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково 
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
В последните години зачестиха сигналите от граждани и от медии  за свободно движещи се животни в жилищните райони на   гр. Хасково. Съгласно чл. 133 т. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност Кметовете предприемат мерки да недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места. Досегашната уредба на чл. 30 от наредбата забранява единствено и само преминаването на селскостопански животни през града без ветеринарно свидетелство за транспорт, т.е. налице е непълнота, която следва да бъди отстранена с оглед изпълнение на предвиденото в Закона за ветеринарномедицинската дейност задължение на кметовете.
С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет Хасково изменя и допълва Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково, както следва:
Създава се нова ал. 3 на чл. 30 със следното съдържание: 
Ал. 3. Забранява се свободното движение на животни (коне, крави, овце, кози и др.) на територии за обществено ползване – улици, площади, тротоари, зелени площи, междублокови пространства и др. на територията на Община Хасково.
Създава се нова ал. 4 на чл. 30 със следното съдържание:
Ал. 4. При установяване на нарушение по ал. 3 животните се задържат от контролните органи, за което се съставя констативен протокол. Копие от протокола незабавно се предава на официалния ветеринарен лекар за последващи действия съобразно Закона за ветеринарномедицинската дейност. При невъзможност животните да бъдат предадени незабавно на Областна дирекция Безопасност на храните, същите се настаняват в стационар за временно пребиваване, с който Община Хасково е сключила договор, а при предприемане на мерките по чл. 139б от Закона за ветеринарномедицинската дейност се предават на Областна дирекция Безопасност на храните, за което се съставя приемо-предавателен протокол.
Изменя чл. 43, ал. 1, т. 3, както следва:  
т. 3. За нарушения на чл.4, точки 1,7,9,15 и 16; чл.5, т.2; чл.6, точки 2,3,4 и 6; чл.9, точки 2 и 4; чл.12, ал.1; чл.15, чл.16, чл.29, чл.30, ал. 1 и ал. 2, чл.36, ал.1, точки 1,2,3,4,5,10,11 и 12 се налага глоба в размер от 50 до 200 лв. за първо нарушение.
Изменя чл. 43, ал. 1, т. 4, както следва:  
т. 4.  За нарушения на чл.21, ал.1 и ал.2, чл. 30, ал. 3 глоба в размер на 500 лева за първо нарушение и 1000 лева за повторно нарушение
 
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково