ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 28 МАЙ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.22 „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА „ТИЗ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЮИЗ, УЛ. „ИНЖ.АСЕН ЙОРДАНОВ“ №7, ЕИК: 206319416 /В ПРОЦЕС НА ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО В „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА – ЮГ“ ЕООД/

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2020 Г.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА 2020 Г.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО И ИН ВИВО“ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТИ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА“ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО „ЛИЧНА ПОМОЩ“ КЪМ СУО С 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2021 Г.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2021 Г.

 

9..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 Г., РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ  НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.090 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ – ХАСКОВО.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ХАСКОВО.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНВ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ  /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.737.436 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №29/

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.716.437 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ХАН КРУМ“ №7/

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.52 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ЩЕРЮ ВАПЦАРОВ“ №3/

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.113.73 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ЩЕРЮ ВАПЦАРОВ“ №3/

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.740.198 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №35/

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.113.465 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“, „ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА“/

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ V145 В КВ.16 ПО ПЛАНА НА С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ ЗА МИНИСТРЕСТВОТО НА ОТБРАНАТА, НАХОДЯЩИ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 75085.150.9901 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 75085.194.2 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО ПО РЕДА НА ЧЛ.63 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПРОЕКТНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ: „ЗЕМЕДЕЛСКА“ И „ГОРСКА“ И С НТП – ПАСИЩА И ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, НАНЕСЕНИ КАТО НОВИ ОБЕКТИ В КККР.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

 

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ №77195.117.35 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ, С ЦЕЛ ВКЛЮЧВАНЕ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ПИ №39863.61.295, ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРИВО ПОЛЕ.

 

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПО УЛИЦА, ПРОЕКТИРАНА В ОБХВАТА НА ПИ №77195.743.451, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С ЦЕЛ СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА УЛИЦА С О.Т.2781 И О.Т.2782 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО.

 

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14550.84.627, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14550.84.65 ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГАРВАНОВО, М. „САТМАЛ ДЕРЕ“, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РГУЛАЦИЯ МЕЖДУ О.Т. 35 И О.Т.36 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО И УПИ I „ЗА ХЛЕБОЗАВОД“, КВ.803 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО

 

35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ТРАСЕ И ПРАВО НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ, ЕЛЕКТРОПРОВОД И/ИЛИ ВОДОПРОВОД ПРИ ПИ 38580.22.222 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КОРЕН.

 

36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IX, КВ.11 ПО ПЛАНА НА С.ДИНЕВО.

 

37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ: „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО“, ПОДОБЕКТ: „РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.ХАСКОВО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.451.46“.

 

38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

39.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 25.05.2021 г. /вторник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата          - 18.00 ч.

 

На 26.05.2021 г. /сряда/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 27.05.2021 г. /четвъртък/:

ПК по образование, култура и вероизповедания             - 16.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                     - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.00 ч.

 

 

         С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и въведените временни противоепидемични мерки, съгласно Заповед №РД-01-274/29.04.2021 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Хасково на 28.05.2021 г. ще се проведе без присъствието на граждани в залата, вкл. журналисти, при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

 

         Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково на 28.05.2021 г. ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/