ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

                            

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От общинските съветници от Представителна група „За Хасково“

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №61 от 28.02.2020 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за финансово подпомагане на местната култура. По реда на тази Наредба общината осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансово подпомагане със средства от собствените си приходи на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци.

ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

През миналата година по реда на тази Наредба бяха заложени 200 000 лева в бюджета на община Хасково. За настоящата 2021 г. сумата е приблизително същата.

За поредна година сред културната общественост в община Хасково се наблюдава недоволство, заради разпределението на средствата по Наредбата. Донякъде това недоволство е породено и от липсата на прозрачност по отношение на съставите на комисиите по чл. 6. И чл. 12, ал. 3 от Наредбата, както и от липсата на публичност при оценяването на проектните предложения.

В тази връзка са и нашите предложения за промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура.

 

ЦЕЛИ

 

Промените ще допринесет за прозрачност при разпределянето на публични средства, които, както посочихме, са в размер на стотици хиляди лева от данъците и таксите на нашите съграждани. Целта е и да се тушира напреженито сред културната общественост, като публично се оповести оценяването, което е направил всеки един от членовете на Комисията по чл. 6.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

За прилагането на предложените изменения и допълнения няма да бъдат необходими финансови средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Ще се поправят пропуски по отношение на прозрачността в работата на комисиите по чл. 6 и чл. 12, ал. 3, което е в интерес на всички допустими за кандидатстване по тази Наредба лица. Промените ще доведат и до по-прецизна работа на членовете на Комисиите, които ще са наясно, че тяхната работа вече ще е публична.

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.                                                       

Във връзка с гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково  да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На  основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, приета с Решение №61 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

§1. В II „Ред за разпределение и отчитане на финансовите средства за подпомагане на местни организации, опериращи в сферата на културата, местни културни институти, читалища и творци“ чл. 6, ал.2, придобива следната редакция: „Експертната комисия се създава със заповед на кмета на Община Хасково в срок до 20 март на календарната година. Заповедта, с която се определя състава на Експертната комисия, се публикува на официалната интернет страница на Община Хасково“.

§2. Към чл. 11 се създава нова алинея 5 (пет) със следния текст: „Оценъчните карти, които всеки член на Експертната комисия по чл. 6 попълва по заложените критерии за оценяване, са публични и се публикуват на официалната интернет страница на Община Хасково.“

 

§3. Чл. 12, ал. 3 придобива следната редакция: „Комисия, назначена от кмета на Община Хасково, взема решение за одобряване или за неодобряване на получените отчети. Решението, както и имената на членовете на Комисията са публични и се оповестяват на официалната интернет страница на Община Хасково. При установяване на пропуски или несъответствия в представените в отчета документи, комисията изпраща писмено уведомление до съответната организация или лице, за отстраняване на констатираните нередности в срок от 15 дни от получаването му.“

 

19.05.2021 г.

Вносители: ПГ „За Хасково“

Председател Георги Пеев /П/