ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

Относно:  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на  ОП „Спорт, отдих и туризъм“

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на вниманието Ви Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ /Правилника/.

 

I.Причини, които налагат приемането на Правилника.

 

Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ е приет с Решение №158/28.08.2020 г. на ОбС – Хасково. При изработването на Правилника е допусната техническа грешка, като в чл.1, ал.6 от него е посочено грешно наименование на Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Хасково. Вместо посочената наредба е посочено „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Хасково“.

С Решение №173/25.09.2020 г. на ОбС – Хасково е приета Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково. Доколкото в предмета на дейност на общинското предприятие е посочено, че стопанисва и управлява спортните зали, то следва да съобразява дейността си и с тази Наредба.

 

II.Цели, които се поставят:

 

Привеждане на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ в съответствие с приетите от Общински съвет – Хасково нормативни актове.

 

ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

ІV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Правилника се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същия.

 

 

V.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление /ЕХМС/, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

С оглед разпоредбите на ЕХМС, органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхна компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правомощието за приемане на такъв Правилник е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Хасково на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 от ЗОС, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“, както следва:

 

§1.В чл.1, ал.6 от Правилника се правят следните изменения и допълнения:

-текста Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Хасково“ се заменя с текста „Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Хасково“;

-в края на изречението точката се премахва и се добавя следния текст „и Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково.“.

       

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.