ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №313

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.3, чл.71, ал.1 и ал.4, чл. 72 и чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1.Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир, разположен в поземлен имот с идентификатор 44553.29.35 в землището на село Любеново, община Хасково, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. Обявление за откриване на процедурата;

2.2. Документация на концесията.

3.Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента - Кмета на Община Хасково, съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4.Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/  

Прикачени файлове