ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №311

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, във  връзка с т.12,  чл.21  ал.1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 година относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет - Хасково:

  1. Дава съгласие изпълнението на услугата „Патронажна грижа +“ по проектно BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + в община Хасково”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, да бъде възложена като услуга от общ икономически интерес на отдел в общинската администрация, за срока на изпълнение на проекта или до изтичане срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  2. Упълномощава кмета на община Хасково да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа +” на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“, в рамките на проекта по т.1, за срока на неговото изпълнение или до изтичане срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  3. Заповедта по т. 2 следва да съдържа всички задължителни реквизити съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОПРЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.
  4. Дава съгласие услугата „Патронажна грижа +“ по проекта по т. 1 да бъде ползвана от потребителите без заплащане на такса, за периода на предоставяне на услугата – до изтичане срока на административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта.
  5. Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа +“.
  6. Допуска предварително изпълнение съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид необходимостта от стартиране на проекта, считано от 11.05.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/