ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №310

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3 от Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0077-C01, Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BGENERGY-2.001-0077-C01 за проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура–системи за външно изкуствено осветление на общините“ в размер на 242 785,03 лева (двеста четиридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и три стотинки), представляващ 30 % от стойността на договора.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/