ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №309

 

 

       

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Правилника за управление и организация на дейността на ОП „Екопрогрес“, Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да назначи Щерьо Костов Янев за директор на ОП „Екопрогрес“ до провеждането на конкурс, който следва да бъде проведен не по-късно от 31.12.2021г.

Управлението на общинското предприятие се възлага с трудов договор.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/