ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №308

 

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и  т.6 от Допълнителни и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

I. Създава нова ал.6 в чл.79 със следния текст: „Докладните записки и взетите по тях Решения на Общински съвет - Хасково се оповестяват публично чрез публикуване в официалния сайт на Общински съвет - Хасково, освен в случаите, когато съдържат държавна тайна.”

 

II. Създава нова ал. 3 с точки 1 и 2 в чл.81 със следния текст:

 

Точка 1 „Протоколите от заседанията на Общински съвет Хасково са публични. Препис-извлечение от протокола за съответното заседание се публикува в официалния сайт на Общински съвет - Хасково след изготвянето му, съгласно чл.81, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.”

 

Точка 2: „В препис-извлечението, което се публикува на официалния сайт на Общински съвет - Хасково, се заличават текстове, които касаят държавна тайна. Заличават се и текстовете за разисквани въпроси на закрити заседания на Общинския съвет.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/