ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №307

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и чл.283, ал.9, ал.10, ал.11 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Хасково:

1.ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. В чл.2 на Раздел I „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“ от Глава Първа „Общи положения“ прави следните изменения и допълнения:

1. В т.3, след думите „детски градини“, текстът  „домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги“ се заменя с „лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;“

2. На мястото на отменената с Решение №692 от 19.10.2017 г. на ХАС  точка 4, създава нова т.4 със следното съдържание:

4. За дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;“

 

§2. В Раздел III от Глава Втора „Местни такси“ прави следните изменения и допълнения“:

1.В заглавието на раздела, след думите „детски градини“, текстът  „домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги“ се заменя с „лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет.“

 

§3. В чл.26, се правят следните изменения:

 

1.текстът на ал.1 „За ползване на общински детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва :

а/ за Седмични детски градини;

б/ за общински детски градини:

- За града;

- За селата;“

се заменя със: „За ползване на общински детски градини се дължат такси.“

 

2.На мястото на отменената с Решение №511 от 06.12.2013 г.  ал.2, създава нова ал.2 със следното съдържание:

(2) Таксите се дължат от родителите, с изключение на случаите, когато същите се осигуряват по програми и проекти, финансирани от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове или се заплащат по реда на чл.283, ал.9 от ЗПУО.“

 

3.Към чл.26 се създават нови ал.и ал.3б със следното съдържание:

„(3а) При условията и действието на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование, родителите се подпомагат при заплащане на таксата по чл.26, ал.3, б. „в“, както следва:

1.за категориите деца по чл.26, ал.4, ал.5 и ал.6 в размер на 100 % от стойността на таксата;

2.извън случаите по т.1, размерът на подпомагане при заплащането на таксата по ал.3, б. „в“ се определя ежегодно с решение на Общински съвет – Хасково.“

 

(3б) Решението на Общинския съвет по ал.3а, т.2 се приема след  определянето с акт на Министерски съвет на средствата от държавния бюджет по чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование.“

 

 

§4. Към ПЗР се създава §10 със следния текст:

За 2021г. подпомагането по чл.26, ал.3а, т.2 е в размер на 100% от стойността на дължимата такса.“

 

§5. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.04.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/