ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №306

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1.В чл.40, т.7 от Наредбата се заличава следния текст:

„За издаване на разрешение за разкопаване по чл.72 от ЗУТ: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след подаване на заявление за искане за разкопаване.“

 

§2.Чл.40, т.7б от Наредбата се изменя по следния начин:

„чл.40, т.7б.За издаване на заповед за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж или мотивиран отказ за издаване на заповед за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж – 30.00 лв.

Срок: 14 дни /30 дни съгласно чл.144 /3/ от ЗУТ

 

§3.Създава се чл.40, т.7в със следното съдържание:

7.в.За издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради и самостоятелни обекти в сгради от главния архитект на общината или мотивиран отказ за издаване на разрешение за промяна на предназначението: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след подаване на искането.“

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/