ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №303

 

 

На основание чл.8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –Хасково реши:

 

Освобождава, за периода 01.05.2021 г. – 31.01.2022 г., всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, от заплащането на такси по чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, за разполагането на маси за консумация, вкл. за разполагането на съоръжения /тенти, подиуми, навеси и др./, когато същите обслужват масите за консумация.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/