ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за предоставяне на концесии.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Общински съвет Хасково е приел Наредба за предоставяне на концесии с Решение № 95 от 24.03.2000г., изменена и допълнена с Решение № 281 от 25.03.2005г. и Решение № 307 от 22.04.2005г.

Правната регламентация на уредените в Наредбата обществени отношения е в ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ.

 

Мотиви за отмяна: Като колективен орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет е овластен да издава нормативни актове, с които урежда съобразно нормативни актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА са изброени правомощията му, а съгласно ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Правомощието на общинския съвет по чл. 8 ЗНА във вр. с чл. 76, ал. 3 АПК във вр. с чл. 21, ал. 2 ЗМСМА да приема подзаконови нормативни актови, и в частност наредби, е нормативно регламентирано, но и ограничено с оглед на териториалния обхват и предмета на регулиране.

При обстоен анализ на Наредбата, се установи, че същата е с отпаднало действие. През 2006г. (ДВ, бр. 36 от 2006г.) е отменена Глава Осма „Предоставяне на концесии“ от Закона за общинската собственост, посочена като основание за приемане на Наредбата.

През месец ноември 2017г. Народното събрание на Република България приема изцяло нов Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017г., в сила от 01.01.2018г.) (ЗК), с който се отмениха действащия дотогава Закон за концесиите (от 2006г.) и Закона за публично-частното партньорство (от 2013г.) и в българското законодателство бяха въведени изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г. за възлагане на договори за концесия и Директива от 21 декември 1989г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагане на обществени поръчки за доставки и за строителство (89/665/ЕИО).

Наред със закона до момента са приети и следните подзаконови нормативни актове по неговото прилагане, а именно:

НАРЕДБА за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г., oбн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018г.; спряно действие с Определение № 10782 от 7.09.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 95 от 16.11.2018г., в сила от 16.11.2018г.) и 

НАРЕДБА за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (приета с ПМС № 83 от 22.05.2018г., обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018г., в сила от 29.05.2018г.)

 

Нормативната уредба на Закона за концесиите е изчерпателна и е приложима към уреждане обществените отношения с местно значение, от което е видно, че подзаконова нормативна уредба в конкретния случай не е необходима, а и в закона не се съдържа подобна изрична законова делегация. Материята е изчерпателно уредена, като не се изисква създаването и поддържането на такава наредба на местно (общинско) ниво. Затова действащата в момента Наредба за предоставяне на концесии следва да бъде отменена без да е необходимо да бъде приемана нова такава.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативни актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково приема Наредба за отмяна на Наредбата за предоставяне на концесии, както следва:

 

        

Параграф единствен. Отменя се:

 

        

1. Наредба за предоставяне на концесии приета с Решение № 95 от 24.03.2000г., изменена и допълнена с Решение № 281 от 25.03.2005г. и Решение № 307 от 22.04.2005г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

Изготвил:

Наташа Динова - Началник отдел „НКЗП“, Д-я „ИСДУОС“

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.