СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

    

На 16.03.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 15.04.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.