ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28 „А“, АЛ.1 ОТ ЗМСМА,

ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 И ЧЛ.49 „А“ ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 23 АПРИЛ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

                                     

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСИ.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 2019-2020 Г.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.40 ОТ РАЗДЕЛ VI „ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „ЗА ХАСКОВО“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ СВЕТОСЛАВА СТОЯНОВА И ГЕОРГИ ПЕЕВ ОТНОСНО: НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА ОП „ЕКОПРОГРЕС“.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BGENERGY-2.001-0077-015 ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО“ ПО ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“  (ВЕЕЕЕС) НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г., ПРОЦЕДУРА  BGENERGY-2.001 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ“.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ BG05M9OP001-6.002-0122 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ХАСКОВО“, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К -  ХАСКОВО.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.25 – ЧАСТ ОТ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.464 ПО КККР НА ГР.ХАСКОВО.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЯЗОВИР, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 44553.29.35 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЛЮБЕНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.435 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 44553.29.325, 44553.27.210 И 44553.31.260 – НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЛЮБЕНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО ОТ НТП – „ПАСИЩЕ“ В НТП – „ПОЛСКИ ПЪТ“.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА КИЛОМЕТЪР ПРОБЕГ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ О.Т.40, 38, 37, 63, 44 И 43 ПО ПЛАНА НА С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ДОПЪЛНЕНИЕ С ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА СТРОЕЖ: „УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ – ТРИ КЛОНА М. „КАЗАН ТОПРА“ И Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ГР.ХАСКОВО“.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЯТА „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

22.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 19.04.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 20.04.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 21.04.2021 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.30 ч.

 

 

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково на 23.04.2021 г. ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес: https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/