ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №302

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.104 от ЗФВС, във връзка с чл.113, ал.3,  Общински съвет  -Хасково:

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година като приема списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по ЗФВС:

 

СПИСЪК

 

По чл.104 от ЗФВС на спортни обекти,  които може да са обект на управление и разпореждане по този закон.

 

1.Част от стадион „Младост“, представляваща футболен терен,с пазарна стойност 1 120 700,00 лв. с ДДС, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.734.1, целия с площ 20274 кв.м. находящ се в гр. Хасково, ул.“Беласица“ №1А.

Върху обекта ще се  учреди безвъзмездно право на  ползване за срок до 20 години.

 

2.Помещение с площ 44,00 кв.м. в спортна зала „Дружба“, находяща се в гр.Хасково, ул.“Драгоман“ 2, подлежащ на отдаване под наем чрез търг за срок до десет години с първоначално обявен месечен наем 30,00 лв.без ДДС.

 

3.Офис с площ 12,00 кв.м. в спортна зала „Дружба“, находяща се в гр.Хасково, ул.“Драгоман“2, подлежащ на отдаване под наем чрез търг за срок до десет години с първоначално обявен месечен наем 10,00 лв.без ДДС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/