ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №297

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ свое Решение №276 от 29.01.2021 г., както следва:

 

“На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I „за гробищен парк“, кв.5 по плана на СИЗ на гр.Хасково, с цел разширяването му и включването на нова територия, представляваща ПИ 77195.705.824 по КК на гр.Хасково.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/