ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №296

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 09.03.2021 г. – неприсъствено на основание чл.9, ал.5 от ПОДАВИК от 11 часа в сградата на Областна администрация Хасково (пл. „Свобода“ №5 зала „Марица)“ или на 15.03.2021 г., 11 часа- резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника, както следва:

 

По точка 1: Приема решение,  На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите( Обн. ДВ, бр.67 от 27,юли 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.102 от 1 декември 2020 г.) и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр.66 от август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3 от 12, януари 2021 год.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 г.  – „ЗА”.

 

По точка 2: Приема решение, На основание чл.9, ал.2 и чл.26 от Правилника за организацията и  дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр.66 от август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3 от 12 януари 2021 год.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2020 г.  – „ЗА”.

 

По точка 3: Приема решение, На основание чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството (обн. ДВ, бр.95 от 8 декември 2015 г., посл. доп. ДВ, бр.105 от 11 декември 2020 г.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциацията за 2020 г. – „ЗА”.

 

По точка 4: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3 от 12 януари 2021 год.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2021 г.  – „ЗА”.

         

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/