ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №292

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

                    

1. 53,4/655   идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.713.231  по КК на гр.Хасково, ул.“Г.Кирков“№75, целият с площ 655,00 кв.м., се продават на Славка Фердинандова Стайкова и Господинка Фердинандова Толумова от гр.Хасково,  за сумата от 4 700,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/