ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №290

 

  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Софка Миткова Станчева и Бисер Емилов Станчев, за обект: „Изменение по чл.154 от ЗУТ на жилищна сграда в УПИ IV, ПИ 77195.739.176 кв.111, гр. Хасково“ - надстройка на 1 (един) етаж на жилищна сграда в условията на свързано застрояване, във връзка с реализиране на обект: „Пристройка, реконструкция и надстройка на жилищна сграда и допълващо застрояване“ на сграда с идентификатор 77195.739.176.1 за ЗП 7,30 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.739.176 по КККР на гр. Хасково (ул. „Обзор“№9), целия с площ 172 кв.м., при граници на имота: 77195.739.37, 77195.739.38, 77195.739.178, 77195.739.177 на стойност 219,00 лв. (двеста и деветнадесет лева) без ДДС.

  

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/