ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №288

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Стоян Стоянов Атанасов, за обект: „Пристройка към магазин за хранителни стоки“ за ЗП 21,12 кв.м. на сграда с идентификатор 77195.713.285.12, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.713.285 по КККР на гр. Хасково, целия с площ 2880 кв.м., при граници на имота: 77195.713.311, 77195.713.309, 77195.713.286, 77195.713.310 и 77195.713.351 на стойност 907,70 лева (деветстотин и седем лева и седемдесет стотинки) без ДДС;  

       

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                       /Таня Захариева/