ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №284

 

 

На основание чл.21,  ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.51, ал. 2, изр. второ, чл.52, чл.53 и чл.55 от ЗОС, чл.154, ал.1, т.2 и чл.156, ал.1 от Търговския закон  и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково реши:

1. Прекратява дейността на общинското търговско дружество „Обреден дом” ЕООД и открива процедура по ликвидацията му, считано от 01.03.2021 г.

2.Определя за ликвидатор на „Обреден дом” ЕООД – Маври Инджебазов, считано от 01.03.2021 г., и възлага на Кмета на Община Хасково да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ.

3.Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 2 (две) минимални работни заплати.

4.Определя срок за извършване на ликвидацията до 8 месеца, считано от 01.03.2021 г.

5.Освобождава от длъжност управителя на „Обреден дом” ЕООД Лиляна Петрова Димитрова поради прекратяване на дружеството, считано от 01.03.2021 г.

6. Отписва от баланса на „Обреден дом” ЕООД активи с балансова стойност към 28.02.2021 г. в размер на 218 865.52 лева, съгласно списък Приложение №1 и стоки, съгласно инвентаризационен опис към 28.02.2021 г.

7. Включва в баланса на Община Хасково получените от „Обреден дом” ЕООД активи с балансова стойност към 28.02.2021 г. в размер на 218 865.52 лева и стоки, съгласно инвентаризационен опис към 28.02.2021 г.

8.Предоставя за управление на ОП „Обреден дом” активи с балансова стойност към 01.03.2021 г. в размер на 3 756 907.24 лева, съгласно Приложение №2 и стоки, съгласно инвентаризационения опис от 28.02.2021 г.

9. Правата и задълженията по трудовите правоотношения, възникнали между „Обреден дом” ЕООД и съответните работници/служители, които ще бъдат назначени в ОП „Обреден дом” в рамките на определената численост, да се уредят при спазване изискванията на Кодекса на труда.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/