ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №281

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

       

§1.Към Преходни и заключителни разпоредби се създава §9, със следното съдържание:

 

       

„§9.(1)При повторно заявяване през годината за издаване на разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, без прекъсване на дейността, таксата по чл.24Г не се дължи“.

       

(2)Заинтересованите лица могат да се възползват от възможността по ал.1 до края на 2023 г.“

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                       /Таня Захариева/