СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

На 26.01.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 17.02.2021 г. e постъпило предложение от общинския съветник Златко Марчев за промяна на проекта за решение в Докладна записка относно: допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Предложението за промяна е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 18.02.2021 г.

 

 

На 25.02.2021 г. по време на заседанието на ПК по обществен ред и законност са постъпили Предложения от общинските съветници Иван Минев и Богдан Кирилов за промяна на проекта за решение в Докладна записка записка относно: допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Предложенията за промяна е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 25.02.2021 г.