ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК БОГДАН КИРИЛОВ

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА НАРЕДБАТА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Да отпаднат от проекта за решение следните цени на услуги:

 

Точка 20  „Административно обслужване – кетъринг – 35.00 лв.

Точка 58 „Осигуряване на свещеник – 5.00 лв.“

 

 

Предложението е подкрепено на заседание на Постоянната комисия по обществен ред и законност на 25.02.2021 г.