ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

За допълнение към докладните записки от кмета на община Хасково г-н Станислав Дечев с дати на внасяне 26.01.2021 г. и от 11.02.2021г за промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно Изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково.

 

ОТ МИЛЕНА НАЛБАНТОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ (СОЛИ)

ПОСЛАНИК НА WADF ЗА БЪЛГАРИЯ

УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „СК РОНА”, ХАСКОВО

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На 26.01.2021 г. е публикувана Докладна записка, с която се предлага Общински съвет – Хасково да приеме решение относно изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково.

На 11.02.2021 г. е внесено предложение за промяна в публикувания проект за решение в докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хаково от г-н Дечев.

Към досега направените предложения от г-н Дечев и след събеседвания с него, добавяме предложение за изменение и допълнение в проекта на Наредбата в следните членове и алинеи към нея:

 

1. Към чл. 2, ал. 1 се създава т. 5 със следния текст: „Утвърдени значими събития” – Финансово подпомагане на утвърдени събития, които са с минимум 5 годишна история на провеждане в град Хасково и които допринасят за културата, туризма и икономиката на града – 13% от общия размер на финансовите средства.

 

2. Към чл. 4 се създава т.5 със следния текст: Утвърдени значими събития и фестивали  не повече от 9 000 за едно събитие на един кандидат.

 

3.  Към чл. 5, ал.2 се добавя т. 8 със следния текст: Всеки кандидат може да предостави до едно искане за финансова подкрепа.

 

4. В чл.5. досегашната точка 8 преминава в точка 9.

 

5. Създава се чл. 10А с 3 алинеи със следния текст:

„Чл. 10А. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, т.5 по следните критерии:

•           Значимост на проекта за местната общност, култура, туризъм и икономика в Община Хасково – от 0 до 10 т.

•           Събитие от общинска национална и международна значимост - от 0 до 10 т.

•           Устойчивост на проекта в годините и възможност за доразвиване и мултиплициране на събитието - от 0 до 10 т.

•           Реалистичност  на бюджета и планираните разходи – от 0 до 10 т.

•           Собствен принос- от 0 до 10 т.”

(2) Кандидатите се класират за финансово подпомагане по ред, който се определя от окончателната им оценка, представляваща средноаритметичния брой точки от общия брой точки, дадени от всеки от членовете на експертната комисия.

(3) Не се отпуска финасиране на кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 20 точки.”

6. В чл. 2, ал.1, т. 2 процентът за финансиране на културни инициативи се изменя на 52%

 

7. В чл. 12, ал. 1 „най-късно до 30 дни след приключване на всички дейности” се заменя със следния текст:  „най-късно до 30 дни след приключване на дейностите по всеки одобрен проект

 

8. В допълнителни разпоредби се добавя нов §5. Изискването по чл. 3, ал.2, т. 5 да не важи за 2021 година.

 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

1) В чл. 2, ал. 1 се създава точка 5 със следния текст: 5. Утвърдени значими събития – Финансово подпомагане на утвърдени събития, които са с минимум 5 годишна история на провеждане в град Хасково и които допринасят за културата, туризма и икономиката на града – 13% от общия размер на финансовите средства.

 

 

2) В чл. 4 се създава точка 5 със следния текст: Утвърдени значими събития и фестивали  не повече от 9 000 за едно събитие на един кандидат.

 

 

3) В чл. 5, ал.2 се добавя т. 8 със следния текст: Всеки кандидат може да предостави до едно искане за финансова подкрепа.

 

 

4) В чл.5. досегашната точка 8 преминава в точка 9.

 

 

5) Създава се чл. 10А със следния текст:

„Чл. 10А. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, т.5 по следните критерии:

•           Значимост на проекта за местната общност, култура, туризъм и икономика в Община Хасково – от 0 до 10 т.

•           Събитие от общинска национална и международна значимост - от 0 до 10 т.

•           Устойчивост на проекта в годините и възможност за доразвиване и мултиплициране на събитието - от 0 до 10 т.

•           Реалистичност  на бюджета и планираните разходи – от 0 до 10 т.

•           Собствен принос- от 0 до 10 т.”

(2) Кандидатите се класират за финансово подпомагане по ред, който се определя от окончателната им оценка, представляваща средноаритметичния брой точки от общия брой точки, дадени от всеки от членовете на експертната комисия.

(3) Не се отпуска финасиране на кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 20 точки.”

 

 

6) В чл. 2, ал.1, т. 2 досегашното съдържание  „Финансово подпомагане по програмата „Културни инициативи“ на конкурсен принцип за организирането и провеждането на културни прояви, за създаването на произведения на изкуството, за издаването на книги и други печатни произведения с културна стойност – 65 % от общия размер на финансовите средства” се изменя така: „Финансово подпомагане по програма „Културни инициативи“ на конкурсен принцип за организирането и провеждането на културни прояви, за създаването на произведения на изкуството, за издаването на книги и други печатни произведения с културна стойност – 52 % от общия размер на финансовите средства;”

 

 

7) В чл. 12, ал. 1 досегашният текст в допълнение на направеното предложение от г-н Дечев на 11.02.2021: „За отчитане на направените разходи с получените по реда на тази наредба финансови средства организациите и лицата, получили средствата, съставят отчет по образец, който се представя в деловодството на Община Хасково най-късно до 30 дни след приключването на всички дейности, за който е получено финансирането. Организациите и лицата, които не са представили отчет в този срок, следва да възстановят получените средства в срок от 15 дни след получаване на писмено уведомление от страна на комисията по ал 3.” се изменя така: „За отчитане на направените разходи с получените по реда на тази наредба финансови средства организациите и лицата, получили средствата, съставят отчет по образец, който се представя в деловодството на Община Хасково най-късно до 30 дни след приключването на дейностите по всеки одобрен проект, за който е получено финансирането. Организациите и лицата, които не са представили отчет в този срок, следва да възстановят получените средства в срок от 15 дни след получаване на писмено уведомление от страна на комисията по ал 3.”

 

 

8) В допълнителни разпоредби и след нанасяне промените предложени от г-н Дечев от 26.01.2021 г. се добавя нов §5. Изискването по чл. 3, ал.2, т. 5 да не важи за 2021 година.

 

 

 

 

 

Изготвил:

 

 

Милена Налбантова                                                                                    23.02.2021 г

Председател на Съюза на организациите                                             гр. Хасково    

За любителско изкуство (СОЛИ)

Посланик на WADF за България

Управител на Сдружение „СК РОНА”

Тел: 0886050070

Email: balet_rona@abv.bg