ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ ДЕЯН ЯНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ  ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА

 

Досегашният текст на чл. 2. (1), т.2. „Финансово подпомагане по Програмата „Културни инициативи“ на конкурсен принцип за организирането и провеждането на културни прояви, за създаването на произведения на изкуството, за издаването на книги и други печатни произведения с културна стойност -– 65 % от общия размер на финансовите средства.“

да придобие следния вид:

„Т.2. Финансово подпомагане по Програмата „Културни инициативи“ на конкурсен принцип за организирането и провеждането на културни прояви, за създаването на произведения на изкуството, за издаването на книги и други печатни произведения с културна стойност -– 55 % от общия размер на финансовите средства“.

 

Досегашният текст на чл. 2. (1), т.3 Мобилност на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци – 16 % от общия размер на финансовите слредства“

да придобие следния вид:

 

„т.3 Мобилност на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци – 13 % от общия размер на финансовите слредства“.

 

Към чл.2, ал.1 се създава т.5 със следния текст:  „Компонент  4  Утвърдени значими събития” – Финансово подпомагане на традиционни фестивали, с минимум 5-годишна история на провеждане в град Хасково и които допринасят за културата, туризма и икономиката на града – 13% от общия размер на финансовите средства.

 

Досегашният текст на чл.4, т.2 Направление 2 „Културни инициативи“ по програма „Културни инициативи“ - не повече от 9000 лева за една културна инициатива на един кандидат.“

придобива следния вид:

т.2 Направление 2 „Културни инициативи“ по програма „Културни инициативи“ - не повече от 7 500 лева за една културна инициатива на един кандидат.“

 

В Допълнителните разпоредби се добавя нов §5 с текст: „Изискването по чл.3, ал.2, т.5 влиза в сила от 2022 г.