ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28 „А“, АЛ.1 ОТ ЗМСМА,

ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 И ЧЛ.49 „А“ ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

С В И К В А М:

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 26 ФЕВРУАРИ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

                                     

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА В ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДЕН ДОМ“ И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО МУ.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОБЯВЯВАНЕ В ЛИКВИДАЦИЯ НА „ОБРЕДЕН ДОМ“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2021 Г.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /НА УЛ. „Г.КИРКОВ“/.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /НА УЛ. „ЯСТРЕБ“/.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /НА УЛ. „ОБЗОР“/.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /В С.КОНУШ/.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.713.231 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „Г.КИРКОВ“ №75/.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРЕД УПИ VI В КВ.1102 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /Ж.Р. „КЕНАНА“/.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К – ХАСКОВО.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №276 ОТ 29.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР 15429.97.163, М. „КАРАМАШАТЛЪК“, ЗЕМЛИЩЕ С.ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

21.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 22.02.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности    - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 17.30 ч.

 

 

На 23.02.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 24.02.2021 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                    - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания             - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                     - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                     - 17.30 ч.

 

 

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково на 26.02.2021 г. ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/