ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

За промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно Изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

На 26.01.2021 г. е публикувана Докладна записка, с която се предлага Общински съвет – Хасково да приеме решение, съгласно което се правят изменения в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура.

        

Предвидените в т.I  изменения конкретизират обхвата на разходите, които се признават по реда на наредбата и сроковете за представяне на документи от кандидатстващите лица и организации с цел осъществяване на текущ контрол върху изразходването на публичните финанси.

 

С оглед да се внесе яснота и относно сроковете в които комисията, разглежда отчетните документи, предлагам Решението по §6 и §9 от проекта за решение да придобие следната редакция:

 

РЕШЕНИЕ:

 

На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, приета с Решение №61 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

  

§6. В чл.12 досегашното съдържание на ал.2 преминава в ал.3. и се допълва с изречение второ: „При установяване на пропуски или несъответствия в представените в отчета документи, комисията изпраща писмено уведомление до съответната организация или лице, за отстраняване на констатираните нередности в срок до 15 дни от получаването му.

 

§9. В чл.12, досегашното съдържание на ал.5 преминава в ал.6 и придобива следната редакция: „На всички лица, получили финансова подкрепа, се изпраща писмено уведомление с решението на комисията в срок до 15 дни от приключване на работата на комисията.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС