ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет - Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

 

Дами и господа общински съветници,

 

В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково съществуват неясноти по отношение на публичното оповестяване на Решенията, които местният законодателен орган взема на своите заседания. С оглед на прецизност предлагаме промяна в чл. 79, който касае реда и начина на приемането на административните актове. Факт е, че в редица законови и подзаконови нормативни актове е уредена публичността на административните актове, които Общинския съвет приема, но в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково това е пропуснато. За да се уреди този въпрос, предлагам да добавим следния текст: „Решенията на Общински съвет - Хасково се оповестяват публично чрез публикуване в официалния сайт на Общински съвет - Хасково, освен в случаите, когато съдържат държавна тайна.”

 

Предлагаме и още едно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, с което ще се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на работата на местния законодателен орган. А именно – да се публикува препис-извлечение от Протокола, който се съставя за всяко едно заседание. В редица български общини от години това е въведено като практика. Ще споменем само някои от тях – Русе, Велико Търново, Созопол, Силистра, Перник, София, Разград и много други.

 

Публичността на Протоколите ще даде възможност на гражданите да се информират в детайли за дейността на своите избраници. От друга страна тази публичност ще пресече възможността за интерпретации по отношение на гласуванията на общинските съветници по разискваните въпроси в Общинския съвет. Към настоящия момент няма публична информация за това по какъв начин е гласувал даден общински съветник по определена точка от дневния ред. След приемането на предлаганите промени, това ще се промени и всеки избирател ще е запознат с гласуванията на негивите избраници.

 

Освен публичните стенографски протоколи, предлагаме да бъдат публикувани и докладните записки по реда на тяхното постъпване. В сайта на Общински съвет-Хасково има меню „Докладни записки“. И до днес нямаме ясен отговор кой нарежда там да се публикуват определени докладни записки и да не се публикуват други. В това отношение Общински съвет – Хасково е доста изостанал в сравнение с общини като Бургас, например.

 

Предлаганите промени не противоречат на националното и европейско законодателства. За прилагането им не е необходим допълнителен финансов ресурс.

 

Предвид изложеното, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,  чл. 52, т. 6 от Допълнителни и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

I. Създава НОВА алинея 6 (шест) в чл. 79 със следния текст: „Докладните записки и взетите по тях Решения на Общински съвет - Хасково се оповестяват публично чрез публикуване в официалния сайт на Общински съвет - Хасково, освен в случаите, когато съдържат държавна тайна.”

 

II. Създава НОВА алинея 3 (три) с точки 1 и 2 в чл. 81 със следния текст:      Точка 1 „Протоколите от заседанията на Общински съвет Хасково са публични. Препис-извлечение от протокола за съответното заседание се публикува в официалния сайт на Общински съвет - Хасково след изготвянето му, съгласно чл. 81, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.”

 

Точка 2: „В препис-извлечението, което се публикува на официалния сайт на Общински съвет - Хасково, се заличават текстове, които касаят държавна тайна. Заличават се и текстовете за разисквани въпроси на закрити заседания на Общинския съвет.”

 

 

Председател на ПГ „За Хасково”: Георги Пеев /П/

05 февуари 2021 г.