ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №274

 

 

 Общински съвет – Хасково, като заинтересовано лице по чл.131, ал.1, т.1 от ЗУТвъзразява по проекта за изменение на подробения устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I „за комплексно жилищно застрояване“ , кв. 290 по плана на гр. Хасково и изменение на ширината на уличната регулация на ул.“Дунав“ в частта й между осови точки 1283-3571  по плана на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/