ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №272

 

          

На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2, чл.113, чл.114, ал.1, чл.115, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите  и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1.Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2021 година  да бъде в размер до 15000 плътни куб.м. лежаща маса както следва:

- до 2000 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

- до 13000 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения.

 

2.Ползването на дървесина от горските територии, собственост на община Хасково да се осъществи съгласно чл.112, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за горите:

2.1.чрез продажба на стояща дървесина на корен;

2.2.чрез възлагане на добив и продажба на добита дървесина.

 

3.Дейностите по чл.10, ал.1, чл.49 и чл.66 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

да се възлагат чрез провеждане на открит конкурс, търг с тайно или явно наддаване и ценоразпис.

 

4.Широколистната дървесина до 9700 плътни куб.м. по чл.71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да се продава по утвърдена цена за населението. Кметовете на населени места, след уведомление от ръководството на ОП“Общинско лесничейство“ да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени съгласно т.5. В списъците да се впишат трите имена, постоянен адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи съгласно утвърдени цени от временен склад, както и сумите за услугата транспорт, товарене и разтоварване. Средствата за заплащането на дървесината, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Хасково, във връзка с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване с ресорния Заместник кмет или Секретаря на община Хасково, се внасят в касата на ОП“Общинско лесничейство“, като размера на същите еднократно да не надвишава 10000 лв. съгласно разпоредбите на Закона за ограничени плащания в брой(ЗОПБ).

 

5. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес, в размер на 58,85 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. за твърди широколистни и в размер на 50,05 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. за меки широколистни, червен дъб и акация.

 

6. Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърден ценоразпис, съгласно т.8 от решението и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

7. Във връзка с почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища и др., отсичане на немаркирани дървета за предотвратяване на аварийни ситуации, цената да бъде, както следва:

- 41,25 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от твърди широколистни;

- 32,45 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от меки широколистни, червен дъб и акация;

- 23,65 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от твърди широколистни, без разходи за сеч, разкройване и извоз до временен склад;

- 14,85 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от меки широколистни, червен дъб и акация, без разходи за сеч, разкройване и извоз до временен склад.

 

8.Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад без ДДС:

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв/пл.м3

Меки широколистни,червен дъб и акация, лв/пл.м3

Топола

Лв/пл.м3

Иглолистни

Лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

87,00

-

едра строителна дървесина 18-29

94,00

70,00

82,00

82,00

средна строителна дървесина 15-17

89,00

66,00

74,00

66,00

технологична дървесина от средна ІV и V клас

80,00

62,00

62,00

53,00

дребна строителна дървесина

78,00

60,00

62,00

56,00

технологична дървесина от дребна

78,00

60,00

62,00

53,00

ОЗМ

78,00

60,00

72,00

53,00

дърва за горене

75,00

59,00

59,00

51,00

вършина

10,00

6,00

6,00

3,00

 

9. Общински съвет – Хасково приема следните начални цени за възлагане на дейности, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

1. добив на дървесина:

- сеч и извоз на дребна  строителна  дървесина,  дърва за горене, ОЗМ, технологична дървесина до временен склад – 32,00  лв./пл.м3 без ДДС;

- сеч и  извоз на едра и средна  строителна  дървесина  до  временен  склад – 29,00  лв./пл.м3 без ДДС;

2.товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина– 32,00 лв./пл.м3 без ДДС;

3.Подготовка на почвата за залесяване:

- механизирано почистване на площи след сечта - 300,00 лв./дка. без ДДС;

- раздробяване на пъни с роторен раздробител на пънове/изкореняване на пъни/ с диаметър на пъна до 40 см– 6,00 лв./бр. без ДДС;

- раздробяване на пъни с роторен раздробител на пънове/изкореняване на пъни/ с диаметър на пъна до 41-60 см– 8,80 лв./бр. без ДДС;

- подравняване след раздробяване/изкореняване/ на пънове – 22,00 лв./дка. без ДДС;

- риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина – 90,00 лв./дка. без ДДС;

- подравняване след риголване – 22,00 лв./дка. без ДДС;

4.Залесяване и попълване на горски култури:

- направа колчета за маркиране на посадни места – 12,00 лв./100бр. без ДДС;

- маркиране на посадни места за залесяване с едроразмерни фиданки – 4,00 лв./дка. без ДДС;

- временно съхраняване на едроразмерни фиданки– 5,00 лв./100бр. без ДДС;

- отваряне на дупки с тракторен свредел /багер/ и садене на едроразмерни фиданки в дупки – на дълбочина до 1,50 м – 4,50 лв./бр. без ДДС;

5.Подпомагане на естественото възобновяване до 450 дка:

- отстраняване на подлеса, чрез изсичне – 69,00 лв./дка. без ДДС;

 

10. На база постъпили заявления с вх.№ 53 Р-42-8/23.09.2020 г и вх.№ 53 Т-244-8/30.09.2020 г. и на  основание чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1, чл.115, ал.1, т.1б  от Закона за горите и чл.38, ал.1, чл.49, ал.1, т.1 и т.2  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам до една трета от годишното ползване на дървесина през 2021 година, в размер до 4700 плътни куб.м. лежаща маса, в т.ч. до 2000 плътни куб.м. лежаща маса, иглолистна дървесина и до 2700 плътни куб.м. лежаща маса, широколистна дървесина, да бъде предоставено на местни търговци чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

 

11. До 600 плътни куб.м. лежаща маса, от твърди и меки широколистни, червен дъб, акация и иглолистни, да бъде реализирана чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

 

12.Начални цени без ДДС за продажба на стояща дървесина на корен по вид и категория във връзка с т.10 и т.11 от настоящия доклад:

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв/пл.м3

Меки широколистни,червен дъб и акация, лв/пл.м3

Топола

лв/пл.м3

Иглолистни

лв/пл.м3

Каламитетна маса от иглолистни

лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

58,00

-

-

едра строителна дървесина 18-29

65,00

41,00

53,00

53,00

-

средна строителна дървесина 15-17

60,00

37,00

45,00

37,00

-

технологична дървесина от средна

48,00

30,00

30,00

21,00

-

дребна строителна дървесина

46,00

28,00

30,00

24,00

-

технологична дървесина от дребна

46,00

28,00

30,00

21,00

-

ОЗМ

46,00

28,00

40,00

24,00

19,00

дърва за горене

43,00

27,00

27,00

20,00

17,00

 

 

13. Общински съвет – Хасково  дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключва договори с изпълнител, без да се провежда открит конкурс или договаряне, когато е необходимо, съгласно чл.27 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

14.На основание чл.193, ал.3 и ал.4 от ЗГ, Общински съвет – Хасково определя  служителите на ОП „Общинско лесничейство“ - Хасково и пенсионери от това предприятие, да ползват 10  /десет/ пространствени куб.м. дърва за горене ежегодно срещу заплащане разходите за сеч и извоз до временен склад.

 

 

 

 

      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/