ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №271

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 15, ал. 5  от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

 

1.Дава съгласие да се придаде  Поземлен имот с идентификатор 77195.715.461 с площ 109,00 кв.м. към Поземлен имот с идентификатор 77195.715.150 по КК на гр.Хасково.

 

2.Дава съгласие да се придаде  Поземлен имот с идентификатор 77195.715.462 с площ 11,00 кв.м. към Поземлен имот с идентификатор 77195.715.150 по КК на гр.Хасково.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Ерхан Ахмед Али от гр.Хасково,“ за прехвърляне в собственост  на Поземлен имот с идентификатор 77195.715.461 с площ 109,00 кв.м.  и Поземлен имот с идентификатор 77195.715.462 с площ 11,00 кв.м. при цена  общо в размер на 10 050,00 лева без ДДС.

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/